غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب
1. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 45-72

چکیده
  غربت‌گزینی یا اغتراب در معنای عام کلمه، پدیده‌ای است که سـابقه‌ای به قدمت زندگی بشری داشته و همـواره یکی از دغدغه‌های زندگی بشری بوده است؛ زیرا چه بسیار افرادی که از اجتماعات انسانی گریزان بوده و یا ...  بیشتر