بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی
1. بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی

مجاهد غلامی؛ حسین آقا حسینی

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 125-145

چکیده
  پا به پای تکوین بلاغت در زبان عربی و پارسی و با این قصد که چیرگی و مهارت در صناعات و محسّنات ادبی نموده شود و قدر و قربی برای شاعر فراهم آورد، گروهی از شاعران ایرانی و عرب طرح سرودن قصیده هایی را ریختند ...  بیشتر