بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم
1. بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

محمدعلی سلمانی مروست؛ علی اصغر یاری؛ راضیه قاسمیان نسب

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1390، ، صفحه 107-123

چکیده
  هر چند اصطلاح بینامتنی در دهه­های اخیر مطرح شده است، اما این پدیده با همه­ی انواع خود از دیرباز در ادبیات اسلامی کاربرد داشته است. شایع­ترین نوع این پدیده، کاربرد آیات، واژگان و معانی قرآنی یعنی ...  بیشتر