بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی
1. بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی

غلامعباس رضایی؛ ابوبکر محمودی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  محتوای اشعار اسلامی حسان در مقایسه با اشعار جاهلی وی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی دچار تغییر و دگردیسی شده است. در پاره ای از اشعار اسلامی حسان شاهد مفاهیم و تعابیر کاملا جدیدی هستیم که در دوران جاهلی ...  بیشتر