نویسنده = فارغی شاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 169-134

یحیی معروف؛ محمد فارغی شاد