نویسنده = نظری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی