نویسنده = عبیات، عاطی
تعداد مقالات: 1
1. صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 168-193

ناصر محسنی نیا؛ وحید سبزیان پور؛ عاطی عبیات