ظاهرة التدویر وتبیین دورها الدلالی والإیقاعی فی دیوان
1. ظاهرة التدویر وتبیین دورها الدلالی والإیقاعی فی دیوان "نقوش علی جذع نخلة" لیحیی السماوی

یحیی معروف؛ بهنام باقری

دوره 9، شماره 31 ، بهار 1397، ، صفحه 129-109

چکیده
  من الإمکانیات الإیقاعیة التی یستثمرها الشعراء قدیماً وحدیثاً هی تقنیة التدویر، وهی فی معناها التقلیدی انقسام الکلمة بین الشطرین؛ حیث یتوزع بعضها فی الشطر الأول والباقی فی الشطر الثانی. أمّا التدویر ...  بیشتر
توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی
2. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

یحیی معروف؛ بهنام باقری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 137-111

چکیده
  به کار گیری «شخصیت­های تاریخی» یکی از ویژگی های فنی تاثیر گذار در گفتمان شعری معاصر است. این پژوهش بر آن است به بررسی کاربرد«شخصیت های تاریخی» در شعر یحیی سماوی بپردازد؛ تا ویژگی­ها ودلالت ...  بیشتر