مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی
1. مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی

سردار اصلانی؛ محسن غلامحسین کهوری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 22-1

چکیده
  دکتر بشری البستانی به عنوان استاد دانشگاه و متفکر ادبی، یکی از زنان ادیب و متعهد معاصر عراق است که اثر بارزی در فرهنگ عراقی به طور خاص و فرهنگ عربی به طور عام از خود به جای گذاشته است. وی با آثار وزین خود ...  بیشتر