	تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه
1.  تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه

سید مهدی نوری کیذقانی

دوره 7، شماره 22 ، زمستان 1394، ، صفحه 144-123

چکیده
  بررسی و تحلیل موسیقایی شاهکارهای شعری از اهمّیّت فراوان برخوردار است؛ زیرا موسیقی عنصری اساسی در ساختار شعر است؛ بگونه‌ای که برخی معتقدند وجه تمایز میان شعر و نثر در درجۀ نخست همان نظام آوایی خاص و جنبة ...  بیشتر