	بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن
1.  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن

محمّد جهان بین؛ حسین شمس آبادی؛ مهدی خرّمی سرحوضکی

دوره 7، شماره 22 ، زمستان 1394، ، صفحه 21-1

چکیده
  شرح شواهد مطوّل از میرزا کمال الدین محمّد فسایی فدشکویی معروف به شرح کبیر یکی از نُه شرح شواهد از شواهد شعری کتاب مطوّل است که در سال 1096ق میرزا کمال الدین بر اساس درخواست شاگردان خود، از روی تقریرات خود ...  بیشتر