نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-19]
 • آقا حسینی، حسین بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 125-145]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 20-48]

ا

 • ابن الرسول، سید محمدرضا منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 49-81]
 • احمدیان، حمید روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-18]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 40-56]
 • اسمعیلی، مهدی الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 20-48]
 • اسودی، علی التبریرات النحویة بین الواقع والوصف الإعرابی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 82-105]
 • اسودی، علی الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 217-239]
 • اشکوری، سید عدنان التبریرات النحویة بین الواقع والوصف الإعرابی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 82-105]
 • اصغری، جواد تحلیلی بر درونمایه¬های مجموعه داستان «حکایات حارتنا» [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-23]
 • امید علی، احمد کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]
 • امیدوار، احمد رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]
 • امین مقدسی، ابوالحسن کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]
 • انصاری، نرگس نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

ب

 • باغبانی، رضوان اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]
 • باوفا دلیوند، ابراهیم پژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن) [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 65-80]
 • بصیری، محمدصادق استعمار ستیزی در اشعار ملک‌الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-29]
 • بهرامی نصیر محله، محمد جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]

پ

 • پارساپور، زهرا دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • پاشازانوس، احمد نظرةعابرة علی مقدرةابن هشام النحویةﻓﻲشرحه علی قصیدة«بانت سعاد»للکعب [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 48-56]
 • پیرانی شال، علی رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]
 • پروینی، خلیل جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]
 • پروینی، خلیل اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]
 • پروینی، خلیل کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]
 • پورمحمد، رحمت جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]

چ

 • چراغی وش، حسین فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 139-163]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا تحلیل مبانی دانش تجوید در پرتو اندیشه های آوا شناختی خلیل بن احمد [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 58-72]
 • حدیدی، حسین تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 81-109]
 • حسینی، سید مهیلا چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]
 • حسینی اجداد، سید اسماعیل جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]
 • حسنعلیان، سمیه منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 49-81]
 • حکمت نیا، مریم ولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی عرب در دوران معاصر [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 58-78]

خ

د

 • دزفولی، محمد تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 164-185]
 • دلشاد، جعفر ولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی عرب در دوران معاصر [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 58-78]
 • دهکردی، صادق فتحی جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 237-266]

ر

 • رادمرد، عبدالله کاربرد التفات در بافت کلام الهی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 80-112]
 • رحمانی، هما کاربرد التفات در بافت کلام الهی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 80-112]
 • رضایی، ابوالفضل معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 121-137]
 • رضایی، پوران تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]
 • روشنفکر، کبری جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]
 • روشنفکر، کبری تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]

ز

 • زارعی برمی، مرتضی تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]
 • زینی وند، تورج درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 74-105]

س

 • سالم، شیرین سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 198-222]
 • سبزیان پور، وحید صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]
 • ستایش نیا، پروانه درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 74-105]
 • سیفی، طیبه نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]
 • سیفی، محسن بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 140-157]
 • سلمانی مروست، محمدعلی بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]

ش

 • شفیعی، عبدالله معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 121-137]

ص

 • صیادانی، علی نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 147-166]
 • صیادانی، علی تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 164-185]
 • صالح بک، مجید وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 184-205]
 • صدقی، حامد رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]

ط

 • طاهری، حمید چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]
 • طاهری نیا، علی باقر التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 138-151]

ع

 • عابدی، مهدی سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 40-56]
 • عبیات، عاطی صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]
 • عبدی، صلاح الدین رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار» [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 206-236]
 • عبدی، مالک آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]
 • عرب، عباس سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 198-222]
 • عموری، نعیم جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

غ

 • غلامی، مجاهد بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 125-145]

ف

 • فرضی شوب، فرشته وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 184-205]
 • فلاحتی، صغری رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]
 • فوادیان، محمد حسن نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 147-166]

ق

 • قاسمیان نسب، راضیه بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]
 • قیاسوند، پرستو التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 138-151]
 • قوامی، ژیلا جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 237-266]

ک

 • کیانی، حسین عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 152-167]
 • کسایی، کامران «پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 224-235]
 • کمالی بانیانی، مهدی رضا تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 193-216]

گ

 • گنجیان خناری، علی جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

ل

 • لطفی مفرد نیاسری، فاطمه بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 140-157]

م

 • متقی زاده، عیسی اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]
 • متقی زاده، عیسی کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]
 • متقی زاده، عیسی تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]
 • محسنی، بلاسم التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-19]
 • محسنی، علی اکبر مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 168-191]
 • محسنی نیا، ناصر صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]
 • محمودی، شهلا چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]
 • مرادیان، علی اکبر تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]
 • مرامی، جلال آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]
 • میرحاجی، حمیدرضا آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]
 • میرحسینی، سید محمد الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 217-239]
 • میرزایی الحسینی، سید محمود تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]
 • میرزایی جابری، فهیمه روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-18]
 • میرقادری، سید فضل الله عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 152-167]
 • ممتحن، مهدی تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 193-216]
 • مهدوی، محمد جواد نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 237-250]

ن

 • نادری، معصومه فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 139-163]
 • نجاریان، محمدرضا تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 218-239]
 • نصری، جنت تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]
 • نورمحمدی، راضیه استعمار ستیزی در اشعار ملک‌الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-29]

ی

 • یاری، علی اصغر بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]
 • یزدان نژاد، ربابه نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 237-250]
 • یلمه‌ها، احمدرضا بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 241-258]