نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

رال الطحاوی (1968م) یکی از نویسندگان فمینیست مصری است که به سبب سبک نوشتاری خاص خود، در میان رمان نویسان ادبیات معاصر مصر شهره گشته است و هنر داستان نویسی خود را با نگرشی فمینیستی، بیشتر در قالب نقد جامعة مردسالاری عرضه می دارد. رمان «بروکلین هایتس»، یکی از برجسته ترین اثر الطحاوی است که نویسنده در این اثر به جهانی فراتر از جهان عرب گام نهاده است و از پس سیمای زنی مهاجر، از آمال و آلام مهاجران عرب بویژه زنان مهاجر در غرب پرده برمی دارد و عقاید اصول گرایانة خود را با انواع تکنیک های داستانی (زمان، مکان، شخصیت و...)، هنرمندانه به نمایش می گذارد. هرچند رمان بروکلین هایتس اثری است که جنبة فمینیستی دارد، بررسی و تحلیل عناصر و تکنیک های سازندة موجود در آن، بیان کنندة ذوق هنری الطحاوی در عرصة داستان نویسی است. جستار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بررسی شواهد درون متنی به واکاوی و تبیین تکنیک های سازندة رمان بروکلین هایتس پرداخته است. نتیجة آن مبین آن است که نویسنده، همة عناصر را در خدمت محتوا و درون مایة داستان- که همان نقد فمینیستیِ دو فرهنگ متضاد (شرق و غرب) است- به کار گرفته که از میان این عناصر، عنصر مکان نمودی برجسته دارد. نویسنده با پررنگ جلوه دادن عنصر مکان، از یک سوی تقابل دو فرهنگ شرق و غرب را نشان می دهد و از دیگر سوی، با حضور قهرمان داستان در هر یک از مکان های مذکور در رمان، نوعی حس نوستالژیک را در او بر می انگیزد.

کلیدواژه‌ها

الف) منابع فارسی
- اخوت، احمد. (1371ش). دستور زبان داستان؛ چاپ اول، اصفهان: نشر فردا.
- اسکات کارد، اورسون. (1387ش). شخصیت پردازی و زاویة دید؛ ترجمة پریسا خسروی سامانی، چاپ اول، اهواز: نشر رسش.
- براهینی، رضا. (1368ش). قصه نویسی؛ چاپ چهارم، تهران: نشر البرز.
- بهبهانی، مرضیه. (1381ش). «میرال الطحاوی، از خیمه تا بادنجان کبود»؛ فصلنامة تخصصی کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة 61، صص 48-49.
- پراین، لارنس. (1387ش). تأملی دیگر در باب داستان؛ ترجمة محسن سلیمانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سورة مهر.
- داد، سیما. (1383ش). واژه نامه ی مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی اروپایی؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.
- رجایی، نجمه. (1378ش). آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی؛ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- شمیسا، سیروس. (1383ش). انواع ادبی؛ چاپ دهم (ویرایش سوم)، تهران: انتشارات فردوس.
- میرصادقی، جمال. (1386ش). ادبیات داستانی؛ قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان؛ چاپ پنجم، تهران: نشر سخن