نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

بدون شک جبران یکى ازپیشتازان مکتب نمادپردازی  در ادبیات عربی به شمار می رود هرچند آثار وى ویژگیهاى مکتب رمانتیسم را داراست. شب درقاموس جبران،تقدس وجایگاه ویژه ای دارد شب از دیدگاه جبران افق های زمان ومکان را درنوردیده،گذشته وتاریخ وآینده را به هم پیوند می دهد. این نماد با توجه  به فلسفه جهان شمولی وى وجاودانگی روح واعتقاد به تناسخ ارواح وگرایش ژرف صوفیانه از زیباترین نمادهاى جبران است. در این مقاله سعى بر آن شده است که این نماد با دلالتهای متعدد در آثار ادبی وى  خواه آمیخته با عشق  جهان شمول مقدس وخواه در آمیخته با أساطیر وخدایان ( عشتروت ) و( ابو الهول ) وخواه در آمیخته با گرایشات فلسفی وصوفیانه بویزه أقانیم سه گانه وجود( آزادى،عشق،تمرد)  مورد بررسی وواکاوى قرار گیرد وبا درنوردیدن زمان ومکان به بیان جاودانگی وابدیت نفس بپردازد.روش این پژوهش روشی تحلیلی ـ توصیفى است.
 

کلیدواژه‌ها

    المصادر

1. أبوفاضل،ربیعة بدیع ،( 1992م)، الفکر الدینی فی الأدب المهجری، ج2، ط1، بیروت، دار الجیل.

2. أدهم،اسماعیل،(1952م)، توفیق الحکیم، مصر: دار السعد.

3.الحاوی، ایلیا،(1979م) ،فی النقد والأدب،الجزء الرابع الطبعة الرابعة،بیروت:دار الکتاب اللبنانی.

4. حبیب، بطرس، ( 1995م) ، جدلیة الحب والموت،بیروت: شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر. 

5. حطیط، کاظم،( 1987م) ، أعلام ورواد فی الأدب العربی، بیروت: الشرکة العالمیة للکتاب.

6. حسن،حسن جاد ، ( 1985م) ،الأدب العربی فی المهجر، قطر: دارقطری بن فجاءة.76ـ جبران، خلیل جبران، دت، المجموعة الکاملة، بیروت: دار صادر.

7. جبران، جبران خلیل، دت، المجموعة الکاملة، بیروت : دار صادر.

8 . الجیوسی،سلمى خضراء، ( 2007م)، الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث،ترجمه عبد الواحد لؤلؤة، بیروت: مرکز الدراسات الوحدة العربیة.

9 .دیب، ودیع،( 1993م) ،الشعر العربی فی المهجر الأمیرکی، بیروت:دار العلم للملایین.

10.  سراج، نادرة، ( 1964م)، شعراء الرابطة القلمیة،مصر: دارالمعارف.

11. عباس، احسان، (1982م) ، الشعر العربی فی المهجرأمیرکا الشمالیة، الطبعة الثالث،بیروت : دارصادر.

12.عبد الدایم، صابر، ( 1993م) ، أدب المهجر، الطبعة الأولى،مصر: دارالمعارف

13. هلال، محمد غنیمی، دت، الرومنتیکیة،القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشروالتوزیع.

14.  الفاخوری، حنا، (1986م)، الجامع فی تاریخ الأب العربی، ج2، ط1، بیروت، دار الجیل.

15.ناعوری، عیسى، دت،أدب المهجر، الطبعة الثانیة، قاهرة: دارالمعارف

16.  نجار، اسکندر، (2008م) ، قاموس جبران، الطبعة الأولى، دارالسیاقی.

17. هدارة،محمد مصطفى،(1990م) دراسات فی الأدب العربی الحدیث، الطبعة الأولى، دار العلوم العربیة.