 جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق

نویسندگان

-

چکیده

جودت القزوینی، شاعر و نویسندة گمنام معاصر و شیعی عراق است که بخشی اعظم از شعر خود را به موضوع پایداری اختصاص داده است: ستایش عالمان و روحانیون مبارز شیعی عراق، نکوهش سران عرب و ستم‌های رژیم بعث عراق، ستایش فداکاری‌های امام خمینی(ره) در راه بیداری، وحدت و پایداری مسلمانان و ...از مضمون‌های برجسته شعر پایداری وی به شمار می‌آید. وی برای بیان چنین مضمون‌هایی از واژگان و تعبیرهای استوار و روان، ساختارهای رمزی، و صور خیال، بهره فراوان برده است که در این میان، تشبیه و استعاره بیشترین کاربرد را داراست. استفاده از اوزان سنّتی­شعر عرب و قالب شعر نو از دیگر ویژگی­های شعر اوست که سرشار از موسیقی جهاد و پایداری است. یافتة اساسی این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، در این است که وی مضمون­های گوناگون شعرئ­پایداری را در ساختارهای­گوناگون، از جمله نمادگرایی، زبانی خطابی و ... بکار ­برده است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

1. قرآن کریم.ترجمة مهدی الهی قمشه­ای.

2. تاج بخش، پروین و خدیجه گنجی بیجاربس. (1389ش). «رحمدل و اسوه‌های پایداری»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شمارة دوم، صص 73-94.

3. رجایی نجمه و علی اصغر حبیبی. (1390ش). «تکنیک نقاب در قصیدة "المسیح بعد الصلب" بدر شاکر السیاب»؛ نشریة ادب عربی دانشگاه تهران، سال سوم، شمارة اوّل، صص 85- 114.

4. رجایی، نجمه. (1381ش). اسطوره‌های رهایی؛ چاپ اوّل، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

5. روشنفکر، کبری و دیگران. (1390ش).«درون مایه مقاومت در شعر"جواد جمیل" با تأکید بر دفتر شعری أشیاء حذفتها الرقابة»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم، شمارة چهارم، صص 257- 276.

8. عرب، عباس و محمد جواد حصاوی. (1388ش). «حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی»؛ مجلة زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اوّل، صص 117- 139.

9. قادری، فاطمه. (1389ش). «مفدی زکریا و شعر مقاومت الجزایر»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شمارة دوم، صص 239- 260.

10. کیانی، حسین و فضل الله میر قادری. (1388ش). «شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شمارة اوّل، صص 127- 142.

11. محسنی‌نیا، ناصر. (1388ش). «مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شمارة اوّل، صص 143- 158.

12. نعمتی قزوینی، معصومه و دیگران. (1389ش). «مقایسه رویکردهای استعمار ستیزی در دو جریان کلاسیک و نو گرای شعر معاصر عراق»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شمارة دوم، صص 311- 340.

13. نجاریان، محمدرضا. (1388ش). «بن مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمود درویش»؛ نشریة ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اوّل، شماره‌ی اوّل، صص 201- 222.

14. ناظمیان، رضا. (1385ش). «زمینه‌های درک رمز نماد در شعر معاصر عرب»؛ مجلة زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی، سال نهم، شمارة 29، صص 184- 204.

ب) منابع عربی

1. افرام البستانی، فؤاد. (1386ش). المجانی الحدیثة؛ قم: انتشارات ذوی القربی.

2. قزوینی، جودت. (2002م). دیوان جودت القزوینی؛ مقدمة الدیوان عبدالعزیز سید الأهل، بیروت: دار الهلال.