نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه ها و عوامل ایجاد نوع ادبی داستان­نویسی معاصر در ادبیات عرب و فارسی بسیار نزدیک و شبیه به هم است؛ بویژه اینکه در هر دو زبان، داستان برگرفته از الگوهای داستان نویسی غرب است؛ یعنی شباهت­ها سبب شده است که بسیاری از محققان، شیوة داستان نویسی یکی از این دو را متأثر از دیگری بدانند؛ هرچند تأثیر را نمی توان انکار کرد. در این مقاله شباهت­ها و احیانا تأثیر و تأثر دو داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده وحجابمنفلوطی از یکدیگر نشان داده شد. برای نقد و بررسی دقیق­تر، عناصر داستانی دو اثر را ابتدا جداگانه تجزیه و تحلیل و معرفی کرده­ایم و سپس به مقایسة عناصرداستانی دو نوشته پرداخته­ایم. نویسندگان این دو اثر با نگاه انتقادی به جامعة زمان خویش نگریسته­اند. از این رو، بررسی این دو داستان خصوصا درونمایة آن­ها می­تواند به ما در شناخت جامعه و محیط اجتماعی عصر نویسندگان کمک کند.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ

الف)منابع فارسی

 1. آونرزیس. (1360ش). پایه­های هنرشناسی علمی؛ ترجمة ک.م، تهران: انتشارات پیوند.
 2. 2.  اسکولز، رابرت. (1370ش). عناصر داستان؛ ترجمة فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.
 3. 3.  الفاخوری،حنا. (1361ش). تاریخ ادبیات زبان عربی؛ ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات توس.
 4.  بهارلو، محمد. (1375ش). گزیده آثار محمد علی جمال زاده، تهران: نشر آروین.
 5. 5.  جمالزاده، محمدعلی. (1384ش). یکی بودیکی نبود؛ تهران: انتشارات سخن.
 6. 6.   چخوف، آنتوان. (1354ش). دشمنان؛ ترجمة سیمین دانشور، تهران: انتشارات امیرکبیر.

7. یونسی، ابراهیم. (1353ش). هنر داستان­نویسی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.

 1. 8.  میرصادقی، جمال. (1382ش). ادبیات داستانی؛ تهران: انتشارات علمی.

9. ------------. (1380ش). عناصر داستان؛ تهران: انتشارات سخن.

10.مستور، مصطفی.(1384ش). مبانی داستان کوتاه؛ تهران: انتشارات مرکز.

 1. شمیسا، سیروس.(1383ش). انواع ادبی، تهران: انتشارات فردوس.
 2. ----------. (1384ش). سبک­شناسی شعر، تهران: نشر فردوس.
 3. فرصتی جویباری، رضا.(1390ش). «مقایسة دیدگاه جلال آل احمد و مصطفی لطفی منفلوطی در زمینة روشن فکری و غرب زدگی»؛ مجلة مطالعات ادبیات تطبیقی، سال5، شمارة 20، صص101-116.

ب) منابع عربی

 1. البستانی،بطرس.(1989م). ادباء العرب فی الاندلس و عصرالانبعاث؛ بیروت: دارانظیر عبود.
 2. حسن الزیات ، احمد.(د.ت). تاریخ الادب العربی؛ مصر: دارالنهضه.
 3. الفاخوری، حنا. (1991م). الموجز فی­الادب العربی؛ ادب النهضة الحدیثه، م4، الطبعه الثانیه، بیروت: دارالجیل.
 4. منفلوطی، مصطفی لطفی. (1991 الف.) النظرات؛ بیروت: مکتبة­اللبنان.
 5. -------------. (1991 ب.) العبرات؛ بیروت: مکتبة اللبنان.
 6. -------------. (1385ق/2007م). العبرات؛ بیروت: دارامکتبه الهلال.