بررسی تطبیقی زبان‌های عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای و مؤلّفه های آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان