واکاوی شخصیت زنان در داستان‌های دو مجموعة «لیتنی کنت أعلم» و «الخالة الضائعة» اثر «بنت الهدی صدر»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده