فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی(نگاهی انتقادی به دو مقوله «تنافر کلام» و «تتابع اضافات»)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان