سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان