نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   کهن الگوی سایه عمیقترین سطح ناخودآگاه جمعی، انباشته از غرایز ابتدایی نوع بشر است که انسان آنها را از نیاکان خود به ارث برده است. سایه، بخش تاریک روان ناخودآگاه دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. این پژوهش با تکیه بر ویژگیها و صفات دوسویه‌ای که این کهن الگو دارد، به تحلیل اشعار بلند الحیدری، از شاعران امروز عرب، پرداخته است. نتایج این جستار نشان می‌دهد که سایه با نمودهای مثبت و منفی‌اش در اشعار این شاعر حضور دارد که نمونة بارز وجدان بیدار اجتماع است. او در تلاش است با محو نکردن سایة زندگی سرشار از خوبی را برای دیگر انسانها به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

1. احمدی، بابک. (1374ش). حقیقت و زیبایی(درسهای فلسفه هنر)؛ تهران: نشر مرکز.

2. اردوبادی،احمد.(1354ش). مکتب روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ؛ شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

3.برسلر، چارلز. (1386ش). درآمدی بر نظریه‌ها و روشهای نقد ادبی؛ ترجمة مصطفی عابدینی  فرد، چاپ اول، تهران: انتشارات نیلوفر.

4. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1376ش). مکتبهای روانشناسی و نقد آن؛ چاپ سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت ). 

5. رجائی، نجمه. (1378ش). آشنایی با نقد ادبی عربی معاصر؛ چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

6. ستاری، جلال. (1366ش). رمز و مثل در روانکاوی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات توس.

7. --------. (1374ش).عشق صوفیانه ؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

8. سلاجقه، پروین. (1385ش). از این باغ شرقی نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان؛ چاپ اول، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

9. عبدالهی، منیژه.(بی‌تا). بلند الحیدری گفتگو در سه بعد؛ شیراز: انتشارات نوید.

10. فروم، اریش. (1370ش). دل آدمی و گرایشش به خیر و شر؛ گیتی خوشدل، چاپ چهارم، تهران: نشرنو.

11. گورین، ویلفرد .ال و دیگران.(1370ش). راهنمای رویکردهای نقدادبی؛ ترجمة زهرا میهن خواه، چاپ اول، تهران: مؤسسه اطلاعات .

12. ویلیام لاندین، رابرت. (1382ش). نظریه‌ها و نظامهای روانشناسی؛ ترجمة یحیی سید محمدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نشر ویرایش .

13. یاوری، حورا. (1374ش). روانکاوی وادبیات؛ چاپ اول، تهران: نشر تاریخ ایران.

14. یلایافه، آنی.(1373ش). زندگی‌نامه کارل گوستاو یونگ؛ ترجمة احمد هوشنگ اردوبادی ، شیراز: بی نا.

15. یونگ، کارل گوستاو.(1352ش). انسان وسمبولهایش؛ ابوطالب صارمی، چاپ اول، تهران:  انتشارات امیرکبیر.

16. ----------.(1370ش). روانشناسی و دین؛ ترجمة محمدحسین سروری، تهران: انتشارات سخن.

ب) منابع عربی

1. الحیدری، بلند. (1980م). دیوان؛ الطبعـﮥ الثانی، بیروت: دار العودﮤ.

2. عوض، محمد إبراهیم.(2009م). الصور و الإیقاع فی شعر بلند الحیدری؛ دسوق: دارالعلم و الإیمان للنشر و التوزیع.

3. قطب، سید.(2006م). النقد الأدبی أصوله و مناهجه؛ الطبعـﮥ السابع، مصر: دارالشرق.