نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   امروزه داستان نویسی با رویکرد به مضامین اجتماعی انواعی مختلف یافته است. از جمله آنها داستان روستایی است که پس از رویدادهای مهم نیمة اول قرن بیستم در نگارش ادبی ظهور یافت و به مرور زمان و اهتمام نویسندگان عرب، جای خویش را در ادبیات عرب گشود. برخی از نویسندگان عنصر مکان داستان خویش را با توجه به جامعه‌ای روستایی تعریف کرده و برخوردار از دانایی خویش دربارة ساختار جوامع روستایی حادثه پردازی نموده‌اند. در همین راستا ادبیات لبنان نیز از داستانهای روستایی بی‌بهره نمانده است. املی نصرالله از مجموع آثار فاخری که در ادبیات داستانی برجای نهاده، تاکنون سه داستان بلند روستایی و چند داستان کوتاه را به قلم تحریر کشیده است.این مقاله به بررسی داستانهای روستایی املی نصرالله پرداخته و ویژگیهای نگارش ادبی نویسنده و رویکرد مضامین داستانهای روستایی او را بیان نموده و میزان شکوفایی روستایی نویسیِ حرفه‌ای را در داستانهای وی به شیوة توصیفی– تحلیلی نشان داده است و این نتیجه کلی را به دست داده که قلم «املی نصرالله» در پرداختن به حوادث و شخصیتهای داستانهای روستایی پیشرفت تدریجی داشته و آثار وی بلوغ و استواری فن نگارش روستایی را در ادبیات لبنان عرضه نموده است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ

1. الاشتر، عبدالکریم. (1983م). تعریف بالنثر العربی الحدیث؛ دمشق: ابن حیان.

2.اصغری، جواد. (1386 ش). رهیافتی نوبر ترجمه از زبان عربی؛ تهران: جهاد دانشگاهی.

3.الحاوی، ایلیا.(1998م). الرومنسیة فی الشعرالغربی والعربی؛ بیروت: دارالثقافـﮥ.

4.حجازی، علی. (2004م). القصـ القصیر فی لبنان؛ بیروت: دارالمؤلف.

5. ---------. ( 2006م). الامثال الشعبیـ؛ بیروت: دارالکتب الحدیثة.

6.خلیل، ابراهیم. (2010م). بنیـ النص الروائی؛ الجزائر: الدار العربیة للعلوم.

7.دیاب، عزالدین. (2010). التحلیل الانثر و بولوجی للادب العربی؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب.

8.روشنفکر، اکرم. (1386ش). ادبیات زنان در لبنان باتکیه برآثار املی نصرالله؛ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.

9. زیدان، جوزیف.(1999م). مصادر الادب النسائی؛ بیروت: المؤسسـﮥ العربیـﮥ للدراسات والنشر.

10.شعبان، بثینه. (1999م).100عام من الروایة النسائیة العربیة؛ بیروت: دارالآداب.

11.طنوس،جان نعوم. (2002م). قراء نفسیـ فی ادب املی نصرالله؛ قاهرﮤ: مکتبـﮥ دار العربیـﮥ للکتاب.

12.عبدالله،محمدحسن.(1989م). الریف فی الروایـ العربیـ؛کویت: عالم المعرفـﮥ.

13.  العید، یمنی.(2011م). الروایة العربیة؛ بیروت: الفارابی.

14.المقدسی، انیس. (1988م). الاتجاهات الادبیة فی العالم العربی الحدیث؛ بیروت: دارالعلم للملایین.

15.  نصرالله، املی.(1991م). طیورایلول؛ الطبعـﮥ السابع، بیروت: نوفل.

16. ---------.(1981م). شجر الدفلی؛ الطبعـﮥ الرابع، بیروت: نوفل.

17. ---------.(1985م). الطاحونـ الضائعـ؛ الطبعـﮥ الاولی، بیروت: نوفل.

18. ---------. (2000م). الجمرالغافی؛ الطبعـﮥ الثالث، بیروت: نوفل.

19. ---------.(1986م). تلک الذکریات؛ الطبعـﮥ الثانی، بیروت: نوفل.