نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی. دانشکده ادبیات. دانشگاه خوارزمی. تهران

2 استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات عربی

10.30479/lm.2020.13995.3093

چکیده

معنا‌شناسی شناختی، از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی شناختی بوده که به تحلیل معنا بر پایة شناخت می‌پردازد. این نگرش می‌تواند با استفاده از مبانی نظری خود همچون مبحث توسعة حقیقی و شمولی با استعاره‌های مفهومی و طرح‌واره‌های تصویری، در تحلیل معنای سوره‌های قرآن نقش مهمی ایفا کند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، ابژه‌های معنایی سورة «کهف» را با رویکرد معنا‌شناسی شناختی بررسی کرده تا معانی نهفته و یا متعدد آن‌ها را آشکار سازد. ازاین‌رو در این جستار مشخص گردید که واژة «الکتاب» به صفت انحراف ناپذیری و انسجام آگاهی‌های رسیده به پیامبر اشاره دارد، واژة «الفتیة» اشاره به صفت جوانمردی و قدرت ایمان یاران غار دارد، معانی کنشی در پی آگاه کردن بازتاب نیات خیر و شر انسان می‌باشند، واژة «ذی القرنین» در پی تأکید بر قدرت و جنگاوری پادشاهی بزرگ و واژة «السبب» به علم و معرفت ذی القرنین که چون راهنمایی برای او بوده اشاره دارد، و درنهایت، واژگان «یأجوج‌ومأجوج» نیز بر میزان شرارت و فساد این قوم دلالت دارند.

کلیدواژه‌ها