نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

10.30479/lm.2020.13764.3074

چکیده

رمان به عنوان یکی از دست‌آوردهای مدرنیته در فرهنگ، توانسته است ابزار بیان ادبی مناسبی برای ساکنان فرهنگ‌های گوناگون باشد تا رویدادهای پیرامون خود را در فضایی متخیل و با زبانی استعاری بازنمایی کنند. مضمون رمان حرب الکلب الثانیه (جنگ دوم سگ) نوشته ابراهیم نصرالله، برنده جایزه بوکر عربی (2016) توحّش مدرن است. نویسنده آیندۀ بشریت را براساس تغییرات اجتماعی‌ای که در سده‌های اخیر در جهان رخ داده، به شکلی عجیب در رمان بازسازی نموده و در فرآیندی شالوده‌شکنانه همه چیز را به عکس خود تبدیل نموده است. نوشتار حاضر، رمان جنگ دوم سگ را به روش توصیفی-تحلیلی و از منظر نقد شالوده‌‌شکنانه مورد بررسی قرار داده و از طریق تقابل‌های دوگانه در درونمایه‌های رمان به طرح ایدئولوژیک متن و مضمون اصلی آن رسیده است. مهم‌ترین تقابلی که در این رمان مطرح شده تقابل همانندسازی/تمایز است. رخدادهای اکنون رمان در روندی تناقض‌آمیز، به‌سرعت پیش می‌رود و در آینده‌ای نه چندان دور تمامی نظم حاکم را بر هم ریخته، بشریت را به قهقرا می‌کشد. طرح‌وارۀ ایدئولوژیک متن مبتنی بر گفتمان‌ قدرت است که در خلال داستان فروشکسته و نابود می‌شود و ساختار کلی جهان برساختۀ نویسنده را نیز در هم می‌شکند.

کلیدواژه‌ها