نوع مقاله: طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

10.30479/lm.2020.11978.2909

چکیده

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی
(نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز)

چکیده
در میان عوامل مختلفی که با فرآیند پیشرفت مکالمه عربی مرتبط هستند، هوش هیجانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. به گونه‌ای که چنانچه دانشجوی رشته زبان عربی دارای کنش‌ها و انگیزش‌های درونی باشد و به مهارت‌های ارتباطی خویشتن آگاهی داشته باشد و در گفتمان‌های کلاسی شرکت نماید، قادر خواهد بود بر موانع پیشرفت غلبه کند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت درس مکالمه عربی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل 80 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز می‌باشند که 42 نفر از دانشجویان درس مکالمه عربی 1 و2 مورد سرشماری قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار. ان انجام شد و محاسبه نمره‌ی پایانی دانشجویان به عنوان ملاک پیشرفت درس مکالمه عربی، قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و پیشرفت درس مکالمه عربی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مهارت‌های درون فردی، مدیریت استرس، اخلاق عمومی و مهارت‌های میان فردی که از مؤلفه‌های هوش هیجانی می‌باشند با درس مکالمه عربی همبستگی معناداری وجود دارد. در این زمینه به ترتیب مهارت‌های درون‌فردی (40/0) و کنترل استرس (25/0) بیشترین و کمترین همبستگی را با میزان پیشرفت درس مکالمه عربی دارند.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، دانشجویان کارشناسی، مکالمه عربی، دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها