تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس تحصیلات تکمیلی و معاون آموزشی دانشگاه لرستان

2 ..............

3 ...............

10.30479/lm.2020.12544.2965

چکیده

وسایل ارتباطی یکی از مهم‌ترین ابزارهای داد‌ ‎و ‌ستد اطلاعات بشر در عصر جدید به شمار می‌آیند.‌ در این میان از دیرباز روزنامه‌ها و مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برخوردار بوده‌‌است.‌ چگونگی چارچوب بندی (framing)، برجسته‌سازی و یا سانسور ‌اطلاعات در روزنامه‌های مختلف، رویکرد سیاسی، ‌اجتماعی واقتصادی آن‌ها را به خوبی بازنمایی می‌کند. ‌چنانچه روزنامه‌ای وابسته به دستگاه حاکمه کشور‌ باشد، این‌ مسئله ‌از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است، بطوریکه‌ با تحلیل‌ و ‌واکاوی ‌‌ساختار‌‌اطلاعاتی ‌(information structure)سازه‌های متن در یک بازه ‌زمانی می‌توان تحلیلی واقع‌بینانه از جهت‌گیری‌های آن حکومت در قبال مسائل مختلف ارائه نمود. این پژوهش در‌صدد ‌است تا با روشی آمیخته بخش مقالات سر‌دبیر‌روزنامه "الأهرام" مصر، که شامل 44 سر‌مقاله در طی سال 2018 را مورد واکاوی قرار دهد. در این راستا از مفاهیمی نظری چون: چارچوب‌بندی، ساخت‌اطلاعاتی، نشانداری، مبتداسازی و برجسته‌سازی استفاده شده‌است. ‌نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که سردبیر با استفاده از نشاندارکردن ساخت‌های زبان ونیز چارچوب بندی ذهنیت مخاطبان همسو با دستگاه حاکمه مصر و بویژه دولت «عبد الفتاح السیسی» خوانشی منسجم، سوء دار و هدفمند از مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها