نوع مقاله: طرح پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

چکیده

عبدالوهّاب البیّاتی (متوفای 1999 م) یکی از شاعران بزرگ و نامدار جهان معاصر عرب به حساب می آید. او در بخشی از آثار و سروده های خود تحت تأثیر بزرگان شعر و ادب ایران از جمله ؛ حافظ و خیّام قرار گرفته. در این نوشتار، میزان نفوذ اندیشه ها و افکار عرفانی لسان الغیب در اشعار و افکار عبدالوهّاب البیّاتی مورد بررسی قرار می گیرد، از جمله؛ قصیده «بکائیةً اِلی حافظ الشیرازی» این شاعر بزرگ و معاصر عراقی که به تأثیرپذیری از افکار و اندیشه های عرفانی حافظ سروده شده تحلیل و بررسی می گردد. توجه به مفاهیم عرفانی موجود در این قصیده و میزان تأثیرپذیری البیّاتی از مشرب عرفانی حافظ؛ از دیگر مواردی هستند که نگارنده به آنها خواهد پرداخت. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

کلیدواژه‌ها

1- آذر ، امیر اسماعیل(1387ش)، «ادبیات ایران در جهان» تهران: انتشارات سخن، چاپ اول.

2- اسوار ، موسی(1381ش)،«پیشگامان شعر امروز عرب»،تهران:انتشارات سخن، چاپ اول .

3- بهار ، محمدتقی ، ملک الشعراء(1368ش) «دیوان ملک الشعراء»، تهران: انتشارات توس، چاپ پنجم.

4- حافظ ، شیرازی(1375ش)،«دیوان حافظ» ، به کوشش جعفر صادق نژاد ، تهران : نشر قطره ، چاپ اول.

5- حدیدی، جواد (1373ش)،«از سعدی تا آراگون»، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،چاپ چهارم.

6- زرین کوب ، عبدالحسین(1374ش«آشنایی با نقد ادبی» ، تهران: انتشارات سخن، چاپ سوم.

7- زیبائی ، محمدعلی (1376ش)،«شرح صد غزل از حافظ» ، تهران: نشر پاژنگ، چاپ اول.

8- شفا ، شجاع الدین( 1337ش)،«دیوان شرقی گوته »(ترجمه)، تهران : ابن سینا،چاپ اول.

9- شفا ، شجاع الدین (1333ش)،«ایران در ادبیات جهان»، تهران : ابن سینا، چاپ اول.

10-    شفیعی کدکنی، محمدرضا(1380ش)، «شعر معاصر عرب»، تهران : انتشارات سخن ، چاپ دوم.

11-   هنرمندی ، حسن، (1349ش)،«آندره ژید در ادبیات فارسی»، تهران : انتشارات زوار ، چاپ دوم.

ب- کتابهای عربی

12-  احسان ، عباس (1954م) ،« عبدالوهّاب البیّاتی»، الشعر العراق الجدید ، بیروت، دار صادر ، ط2.

13-  اسکندری، احمد و دیگران( 1934م) ،« المفصل فی تاریخ الادب العربی» ، قاهره ، بولاق،ط1.

14-  البیّاتی، عبدالوهّاب (1993م)،« کنت اشکو الی البحر» ،بیروت: الموسسه الادبیة للدراسات و النشر ،ط 1.

15-  البیّاتی، عبدالوهّاب (2000م) ،« دیوان» ، بیروت ، دارالعوده ،ط2.

16-  البیّاتی، عبدالوهّاب (1968م)،« الموت فی الحیاه»، بیروت، منشورات دارالآداب، ط1.

17-  جاسم ،عزیز السیّد(1990)«الالتزام والتصوف فی شعر عبدالوهاب البیّاتی»، بغداد: دائرةالشوون الثقافیةالعامة، ط1.

18-  الخیّاط، جلال (1970م)،«الشعر العراقی الحدیث»، بیروت، دار صادر ، ط2.

19-  سنیر،رووبین(2002)،«رکعتان فی العشق»بیروت:دارالساقی،الطبعةالاولی.

20-  صالح ،مدنی(1969)،«البیّاتی والخیام وحانة... »،قاهره: مجلةالآداب، شباط1969

21-  محمدی ، محمد (1370ش)،« درس اللغه و الادب»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ط1.

22-  مطران، خلیل ( 1984)،« دیوان »، بیروت:دارصادر ، ط2.

23-  ندی ، طه(1994م) ،« الادب المقارن» ، بیروت: دارالفکر،ط2.