نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، برآن است تا نمونه‌هایی از واژه‌های فارسی پرکاربردی را که امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه عربی پنداشته می‌شوند و در گفتار و نوشتار بیشتر به شیوه واژگان تازی و ساختار آن زبان با آنها رفتار می‌شود بررسی، و اثبات کند که این واژه ها اگرچه به نظر عربی می‌آیند، ریشه فارسی یا غیرتازی دارند. همچنین علل و عواملی را که منجر به عربی دانستن این لغات شده، شناسایی می کند و از نظر می‌گذراند. این واژه ها را در متن مقاله به بخشهای گوناگون تقسیم کرده‌ایم و سپس با ذکر منابع تاریخی و ادبی و فرهنگهای معتبر فارسی که ریشه برخی از واژه ها در آنها نوشته شده به این نتیجه رسیدیم که ریشه بسیاری از این واژگان، فارسی یا غیرعربی است و سرانجام در می‌یابیم که اشتراکهای وزنی و لفظی ملاک تشخیص اصالت و ریشة واژه نیست و بهترین راه برای شناسایی آن شناخت و دستیابی به ریشه آنهاست.

کلیدواژه‌ها