نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جملة همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی در اشعارش هویداست. وی با استفاده از ذوق ادبی خود قصاید زیبا و ماندگاری در توصیف مقام شامخ و فضایل اخلاقی امام علی(ع) از خود به یادگار گذاشته است. این شاعر شیعی در ترسیم سیمای امام علی(ع)به مدح و ستایش خصال والای انسانی ایشان از تقوی، عدالت، شجاعت، علم، ایثار و... پرداخته و با توجه به احاطة کامل او بر اخبار و روایات در مورد اهل بیت و تسلطش بر قران کریم در اشعار خود از ظرفیتهای صنعت تلمیح و انواع آن استفادة فراوان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی برخی از فضایل امام علی(ع) را در خلال اشعار سید حمیری به تصویر کشیده و به این نکته دست یافته که جهان بینی شاعر و نگاه او به شأن و منزلت امام علی بیش از هر چیز در دایرة تلمیحات، گستره و نوآوری آن نهفته است. این شاعر اهل بیت در توصیف فضایل آن حضرت پاسخگوی ندای فطرت خود بوده است و اشعارش بیان کنندة ایمان راسخ او به حقانیت خاندان رسول اکرم (ص) است.

کلیدواژه‌ها