نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی مقطع دکترا. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی دانشکده علوم قرآنی زاهدان.

چکیده

معنا شناسی شناختی روشی برای تبیین معانی در زبان شناسی معاصر محسوب می‌شود، که مفهوم نشانه‌های زبانی را بررسی می‌کند. این روش با سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات در تحلیل و تشریح گزاره‌های قرآنی از جمله حروف باعث سهل الفهم کردن قرآن می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی-‌ تحلیلی، حرف «من» را با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار داده تا تحلیلی صحیح از حرف «مِن» در قرآن ارائه دهد، بعد از تحقیق و بررسی به این نتایج دست یافته که: در قرآن کریم خداوند با بکارگیری حرف «مِن» از جهات مختلفی به توسیع معنایی این حرف نظر داشته، که این گسترش معنا از سه طریق شبکه هم‌معنایی، شبکه‌ی استعاری و طرح‌های تصویری انجام گرفته است؛ تا بتواند مقصود خود را به آسان‌ترین روش ممکن به بندگانش انتقال دهد، بنابراین در پژوهش پیش‌رو، این سه روش مورد بررسی گسترده قرار گرفته و در نهایت به ترسیم شبکه‌ی شعاعی خاتمه یافته است.

کلیدواژه‌ها