تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

2 استاد گروه عربی دانشگاه لرستان

3 دانشیار گروه عربی دانشگاه لرستان

چکیده

تصویر یا (صورخیال) لفظی است که در زبان اروپایی از آن به ایماژ تعبیر شده است و یکی از مباحث بلاغی و عاملی مهم در پرورش تخیل است. زمینۀ اصلی آن را تشبیه، استعاره، مجاز و... تشکیل می‌دهد. تصویر‌پردازی به شیوه‌های بیانی گوناگون مانند مجاز، استعاره وغیره یکی از عوامل زیباشناسی است. طارق البکری یکی از نویسندگان کویتی حوزۀ ادبیات کودک است. وی بیش از پنج مجموعه داستان به چاپ رسانده است. این مقاله برآن است، تا به بررسی و ارزیابی جایگاه تصویر در قصه‌های کودکانه طارق البکری بپردازد، روش پژوهش، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌‌ای و ارائۀ آمار و نمودار است.
در این پژوهش، نخست عوامل تصویرساز تعریف شده، سپس با ذکر نمونه‌هایی به تحلیل و بیان زیبایی نهفته در آن پرداخته شده است. آگاه ساختن نویسندگان ادبیات کودک برخلق تصاویر هنری و خلاق، ضرورت پژوهش حاضراست. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، این نویسنده از دو زبان فاخر و فصیح، سرشار از تعابیر ادبی مانند استعارۀ مکنیه، مجاز و... که بسامد بالایی دارند بهره گرفته و پویایی را برای مخاطب به ارمغان آورده است، این امر با وضعیت گروه سنی هشت تا دوازده سال که هنوز از تخیُّل بهره‌مندند؛ متناسب است. هم‌چنین طارق البکری برای تجسم و عینیت بخشی به مفاهیم اخلاقی که مفاهیمی انتزاعی هستند، از آرایۀ تمثیل استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها