نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران- ایران

چکیده

زبان عربی، به عنوان زبان وحی و وسیله ارتباط دو میلیارد مسلمان در جهان، جایگاه ویژه ای داشته و شیوه آموزش آن برای زبان‌آموزان و مدرسان اهمیّت زیادی دارد، اما این موضوع با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو است؛ زیرا دستور زبان عربی برای عرب‌زبانان نیز پیچیدگی‌هایی دارد و آن چه این موضوع را دشوارتر می‌سازد، فراموش کردن فلسفه پیدایش قواعد، تغییر کاربست آن از ابزار به هدف و کم‌توجهی به شرایط و نیازهای مخاطبان است. در این نوشتار به ارائه روشی جدید در آموزش قواعد زبان عربی به غیرعرب زبانان می‌پردازیم که مبتنی بر نظریه یادگیری فراشناختی است. این روش با ساختار و ویژگی‌های خاصّش، می‌تواند تغییر نگرش اساسی در معلمان و فراگیران نسبت به قواعد ایجاد و آن را به ابزاری ارزشمند تبدیل نماید. مهم‌ترین شاخصه‌های این روش عبارتند از:1- با طرح مسأله و ایجاد انگیزه، فراگیران فایده و کاربرد درست هربخش از قواعد را به شکل دقیق در می‌یابند.2-تنها آن بخش از قواعد که برای تقویت مهارت‌های شنیدن، خواندن، فهمیدن، نوشتن و صحبت کردن ضرورت دارد، به روشی ساده و شفّاف آموزش داده می‌شود.3- قواعد نه به عنوان هدف اصلی، بلکه به عنوان جزئی از یک کلّ و ابزاری ارزشمند درخدمت درک و فهم، ترجمه و ...، آن‌هم با مشارکت فراگیران آموخته می‌شود. 4- باتمرین‌های شفاهی وعملی، مثال وتکرار وپیاده سازی قواعد، یادگیری به شکل عمیق، اصولی و کاربردی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها