بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

علم­سنجی حوزه­ای است که به سنجش شاخص­های کمّی مؤثر در نشر علوم می­پردازد. مجلات علمی- پژوهشی بار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته­های تخصصی بر عهده دارند. مجلة «لسان مبین» یکی از مجلات علمی– پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات عربی است که در پژوهش حاضر، 15 شماره از آن در یک دورة 4 ساله بررسی شده است. در این مقاله معیارهایی؛ مانند زبان مقالات، میزان مشارکت نویسندگان، میزان مشارکت مؤسسه­ای و بین مؤسسه­ای، تعداد نویسندگان بر حسب جنسیت، مدرک نویسندگان بر حسب جنسیت، پرتولیدترین نویسندگان و مؤسسات، بیشترین موضوع مقالات و میزان بهره­گیری از منابع آن­ها ارزیابی شده­است. نتایج پژوهش نشان می­دهد از مجموع 161 مقاله، 31 مقاله به زبان عربی نوشته شده است. بیشترین مشارکت در مورد مقالات با دو نویسنده به میزان 89 مقاله بوده است. در 97 مقاله، نویسندگان، همکار و از یک مؤسسه بوده­اند. تعداد 259 نویسنده با مجله همکاری داشته­اند که 173 نفر مرد بوده­اند.  نویسندگان با مدرک استادیاری بیشترین همکاری را داشته­اند. دو نویسنده با 7 مقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده­اند. ادبیات تطبیقی با 34 مقاله بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. نویسندگان مرتبط با دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) قزوین با 22 مقاله بیشترین همکاری را داشته­اند. همچنین میزان بهره­گیری از منابع در مقالات 3/ 26 درصد بوده که 6/56 درصد مقالات کمتر از میانگین موردنظر از منابع بهره گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حمید و دیگران. (1392). «تحلیل استنادی و روابط هم نویسندگی مقاله­های مجلة علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مطالعه موردی: شمارة 1 تا 20)»؛ مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، سال 9، شمارة 29، صص 125-148.

- اعتماد، شاپور. (1371). «نظام تحقیقات در جهان»؛ دفتر دانش، سال اول، شمارة 2 و3، صص 50-55.

- بذرافشان، اعظم و احسان مصطفوی. (1390). «تحلیل علم­سنجی 36 سال تولید علم انستیتو پاستور ایران در پایگاه ISI SCIE»؛ مجلة مدیریت سلامت، شمارة 45، صص 7-10.

- براون، ت.، گلانزل، و.، و آ. شوبرت. (1374). «شاخص‌های علم‌سنجی: ارزیابی تطبیقی فعالیت‌های انتشاراتی و تأثیرگذاری ارجاعات32 کشور»؛ ترجمة محمداسماعیل ریاحی، رهیافت، 8، صص 70-80.

- سن­گوپتا، آی.‌ان. (1372). «مروری بر کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه­سنجی»؛ ترجمة مهردخت وزیر­پور کشمیری، مجلة اطلاع رسانی،10 (2)، صص 38-58.

- عسکری، صادق. (1391). «نقد و بررسی منابع استنادی در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی»؛ مجلة ادب عربی، دورة 4، شمارة 1، صص 153-174.

- عصاره، فریده و دیگران. (1393). «پژوهش­های علم اطلاعات و دانش­شناسی در ایران: تحلیل محتوا»؛ مجلة علم­سنجی کاسپین، سال اول، شمارة 2، صص 7-13.

- قلی­فامیان، علیرضا. (1393). «بررسی دو دهه همایش در زبان­شناسی ایران؛ یک مطالعه علم­سنجی»؛ مجلة زبان شناخت، سال 5، شمارة 1، صص 103-123.

- گنجی، ع. ر. (1383). «مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد»؛ پایان­نامة کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

- فصلنامة لسان مبین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، سردبیر احمد پاشازانوس، مدیر مسؤول عبدالعلی آل­بویه لنگرودی.

- کهندل جهرمی، مرضیه. (1393). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان طی دورة پنج ساله (1388-1393)»؛ مجموعه مقالات دومین همایش ملّی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی، صص 1389-1398.

- محسنی، منوچهر. (1381). «بررسی مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی در ایران»؛ تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، شمارة 39، صص 41-71.

- میرحق­جو لنگرودی، سعیده. (1392). «تحلیل علم­سنجی مجله مطالعات قرآنی»؛ فصلنامة مطالعات قرآنی جیرفت، سال چهارم، شمارة 16، صص 141-155.

- میرحق­جو لنگرودی، سعیده و فاطمه علی­نژاد چمازکتی. (1393). «مروری بر شاخص­های علم­سنجی مجلة کاوشنامه ادبیات تطبیقی در سال­های 1390-1391»؛ مجموعه مقالات دومین همایش ملّی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی، صص 1625-1636.

- میرزایی، فرامرز و دیگران. (1387). «تحلیلی گزارش­گونه از مقالات چاپ شده مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(شماره یک تا ده)»؛ مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 10، صص 165-181.