تعداد مقالات: 312
301. بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 234-217

روح اله نصیری؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا خاکی؛ کبری روشنفکر


303. جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 233-258

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی


304. بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 241-258

احمدرضا یلمه‌ها


305. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری


306. نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 237-250

محمد جواد مهدوی؛ ربابه یزدان نژاد


307. بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 228-248

سید فضل الله میرقادری؛ عبدالرضا سعیدی


308. الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 221-234

سیده ریحانه میرلوحی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ محمد خاقانی


309. هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 241-220

علی نجفی ایوکی؛ طاهزه تازه مرد


311. غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 259-274

رضا ناظمیان


312. بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390

معصومه نعمتی قزوینی؛ کبری روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی