تعداد مقالات: 312
176. موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 108-89

صادق فتحی دهکردی؛ ناصر قاسمی؛ یدالله ملایری؛ عبدالرسول الهایی


177. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی


180. بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 89-108

عبدالاحد غیبی؛ پروین خلیلی؛ مسعود باوان پوری


181. بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 112-93

میترا علی شاهی؛ مصطفی مهدوی آرا؛ سید محمد کاظم علوی


182. تحلیل رمان "البحث عن ولید مسعود" با تکیه برکهن‌الگو‌های یونگ

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 102-85

مصطفی مهدوی آرا؛ زینب اسماعیلی


183. تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 95-81

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


184. نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 99-85

زهرا هاشمی تزنگی؛ علی خضری؛ خداداد بحری


185. ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 108-89

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی


187. مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

خلیل پروینی؛ سید حسین حسینی؛ کبری روشنفکر؛ اصغر فهیمی فر


189. تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 103-124

خیریه عچرش؛ کوکب بازیار


190. معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 121-137

ابوالفضل رضایی؛ عبدالله شفیعی


191. بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 107-123

محمدعلی سلمانی مروست؛ علی اصغر یاری؛ راضیه قاسمیان نسب


192. جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 110-138

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ رحمت پورمحمد؛ محمد بهرامی نصیر محله


193. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی


194. تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 105-119

سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبری روشنفکر


195. دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 97-114

حجت رسولی؛ علی اکبر نورسیده


196. ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 120-102

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور


197. تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 127-107

حجت رسولی؛ شکوه السادات حسینی؛ علی عدالتی نسب