تعداد مقالات: 312
152. جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 106-120

خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ علی گنجیان خناری؛ نعیم عموری


153. درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 74-105

تورج زینی وند؛ پروانه ستایش نیا


154. تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 81-109

حسین حدیدی


155. کاربرد التفات در بافت کلام الهی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 80-112

عبدالله رادمرد؛ هما رحمانی


156. بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 83-104

احمدرضا حیدریان شهری


157. صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 76-96

رقیه رستم پور ملکی؛ فاطمه شیرزاد


158. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 101-82

حسین چراغی وش؛ کبری خسروی؛ افتخار لطفی


159. طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 106-88

امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی


160. عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز)

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 95-76

نهله غروی نائینی؛ خلیل پروینی؛ حامد مصطفوی فرد


161. واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 101-83

حامد صدقی؛ یوسف فضیلت


162. طنز در آثار محمد الماغوط

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 100-79

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین مرتضایی


163. تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 127-106

منصوره زرکوب؛ محمد رحیمی خویگانی؛ فاطمه گلی


165. تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 98-80

فاطمه لطفی گودرزی؛ فابیه بنت الحاج مامینج؛ حمیدرضا مشایخی


166. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد


167.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 95-114

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان


168. بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 109-90

نعیم عموری؛ سمیرا احمد زاده


169.  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 103-83

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی


174. گواه نمایی در خطبه قاصعه

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 128-103

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


175. بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 106-83

تورج زینی وند