تعداد مقالات: 312
76. منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی)

دوره 3، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 49-81

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی؛ سمیه حسنعلیان


78. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 46-64

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده


79. سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 40-56

عبدالغنی ایروانی زاده؛ مهدی عابدی


81. الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 38-55

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی


82. تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 54-37

حسین ایمانیان


83. بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 67-49

مهدی خرمی؛ محمد غفوری فر؛ علی نوکاریزی


85. بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 65-49

یدالله پشابادی؛ علیرضا محکی پور


86. ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 64-45

علی باقر طاهری نیا؛ زهره حیدری


88. نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 89-62

مسلم خزلی؛ حسن گودرزی لمراسکی


90. بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 50-23

زهرا خسروی؛ فاطمه السادات ارفع


91.  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 45-66

علی بیانلو؛ فریده جباره ناصرو


92. بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 65-45

احمدرضا حیدریان شهری؛ منیره زیبایی


93.  تحلیل «السندباد فی رحلته الثامنة» بر اساس الگوی سفر قهرمان کمپبل

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 64-45

فرهاد رجبی؛ طاهره شکوری


94. خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 58-37

حامد صدقی؛ سید عدنان اشکوری؛ علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی


97. جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 68-47

علیرضا شیخی؛ محمدرضا احمدی؛ وحید میرزایی


98. بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 60-29

علی اصغر حبیبی؛ مجتبی بهروزی؛ طاهره زاهدی فر


99. حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 72-41

رضا عرب بافرانی؛ علی نوروزی؛ علی سالمی؛ عیسی متقی زاده


100. توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 70-51

علی خضری؛ رسول بلاوی