کلیدواژه‌ها = بغ
تعداد مقالات: 1
1. تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه»

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 41-23

رضا چهرقانی