کلیدواژه‌ها = رویکرد تعاملی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 219-200

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی