ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)
1. ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه)

صادق سیاحی؛ سعیده جلالی فرد

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 146-121

چکیده
  رثا یکی از درون مایه­های مستقل شعری است که از گذشته­های دور، نقشی پررنگ در صفحة شعر شاعران داشته است. رثا رهاورد تجربة عاطفی شاعر و ترجمان اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعة اوست که شاعر در آن، ...  بیشتر