کلیدواژه‌ها = خیام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 22-1

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی