نشانه های ارتباط غیر کلامی در شعر پایداری نزار قبّانی
1. نشانه های ارتباط غیر کلامی در شعر پایداری نزار قبّانی

امید جهان بخت لیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

چکیده
  جهت‌دهی به افکار و اندیشه‌ها از اهداف ادیبان حوزۀ پایداری است و آنان کوشیده‌اند با توجه به فضای خفقان و یأس‌آلود در جامعه از شیوه‌های مختلف بیانی جهت برقراری ارتباط مؤثر و بیان نافذتر اندیشه‌های ...  بیشتر