نویسنده = سید محمد میرحسینی
تعداد مقالات: 1
1. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 205-225

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی