نویسنده = یحیی معروف
تعداد مقالات: 3
1. توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 137-111

یحیی معروف؛ بهنام باقری


2. بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 169-134

یحیی معروف؛ محمد فارغی شاد


3. بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 199-180

یحیی معروف؛ فاروق نعمتی