نویسنده = عبدالرضا محمد حسین زاده
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 192-204

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور