نویسنده = صادق فتحی دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 113-97

صادق فتحی دهکردی؛ سکینه حسینی


2. موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 108-89

صادق فتحی دهکردی؛ ناصر قاسمی؛ یدالله ملایری؛ عبدالرسول الهایی


3. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 91-73

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری