نویسنده = فاطمه گلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 127-106

منصوره زرکوب؛ محمد رحیمی خویگانی؛ فاطمه گلی