نویسنده = منصوره زرکوب
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 127-106

منصوره زرکوب؛ محمد رحیمی خویگانی؛ فاطمه گلی


2. الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 134-159

مجید صادقی مزیدی؛ منصوره زرکوب