نویسنده = مهدی خرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 67-49

مهدی خرمی؛ محمد غفوری فر؛ علی نوکاریزی