نویسنده = مریم غفوریان
تعداد مقالات: 1
1.  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 115-138

حمید طاهری؛ مریم غفوریان